Řízení a údržba průmyslového podniku http://www.udrzbapodniku.cz/ cz Řízení a údržba průmyslového podniku http://www.udrzbapodniku.cz/fileadmin/ce/img/82147ead18.png http://www.udrzbapodniku.cz/ 300 71 TYPO3 - get.content.right http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss Mon, 14 Dec 2020 08:03:00 +0100 ISO 20560: nová mezinárodní norma pro identifikaci obsahu potrubí http://www.udrzbapodniku.cz/hlavni-menu/artykuly/artykul/article/iso-20560-nova-mezinarodni-norma-pro-identifikaci-obsahu-potrubi/ Nová norma ISO 20560 standardizuje identifikaci skrytého a často nebezpečného obsah potrubí v závodech a zařízeních. Společnost Brady již nabízí značení potrubí splňující požadavky normy. Podívejte se na barevné schéma a výstražné symboly podle nové... Nová norma ISO 20560 standardizuje identifikaci skrytého a často nebezpečného obsah potrubí v závodech a zařízeních. Společnost Brady již nabízí značení potrubí splňující požadavky normy. Podívejte se na barevné schéma a výstražné symboly podle nové normy a stáhněte si praktickou příručku o značení potrubí.  Jasné značení potrubí pro vyšší bezpečnost Vzhledem k rostoucí mezinárodní mobilitě pracovníků je cílem normy ISO 20560 zvýšit bezpečnost práce a snížit rizika a náklady na školení mezinárodních pracovníků podle norem značení potrubní specifických pro danou zemi. Nová mezinárodní norma pro značení potrubí používá k vizuálnímu upozornění na nebezpečí pro zaměstnance, mezinárodní dodavatele a poskytovatele první pomoci celosvětově uznávané ikony GHS/CLP na vysoce viditelné žluté ploše. Nová norma rovněž stanovuje velikost značení potrubí na základě průměru potrubí, čímž zlepšuje viditelnost z větší vzdálenosti. Spolehlivé na jakémkoli potrubí v mnoha typech prostředí Společnost Brady Corporation již nabízí návrhy na průmyslových materiálech značení potrubí splňující požadavky normy ISO 20560. Zůstanou přilepené a čitelné i v náročných podmínkách, jsou odolné vysokým a nízkým teplotám a působení mnoha typům chemikálií a paliv. K dispozici jsou podrobné technické listy. Značení potrubí lze tisknout v mnoha velikostech tak, aby vyhovovalo nejmenším i největším průměrům potrubí. Na potrubí je lze aplikovat pomocí samolepicí vrstvy, lepicím páskem, magnetickou vrstvou nebo upnutím. Bezproblémové Spolehlivé značení potrubí připravené k aplikaci, splňující požadavky normy ISO 20560 lze ze závodů společnosti Brady dodat kamkoli na světě. Pokud máte tiskárnu bezpečnostního značení Brady, můžete si značení potrubí splňující požadavky normy ISO 20560 navrhovat a tisknout ve vašem závodě již dnes – stačí zadat látku a průměr potrubí. Stáhněte si praktickou příručku o značení potrubí a seznamte se s novým značením potrubí >> BRADY]]> Aktuality Mon, 14 Dec 2020 08:03:00 +0100 Zvýšení úrovně elektroúdržby v podniku pomocí prediktivního on-line testování  http://www.udrzbapodniku.cz/hlavni-menu/artykuly/artykul/article/zvyseni-urovne-elektroudrzby-v-podniku-pomoci-prediktivniho-on-line-testovani/ Jak používat čtyři způsoby prediktivního on-line testování pro rozvoj plánu elektroúdržby? Jak používat čtyři způsoby prediktivního on-line testování pro rozvoj plánu elektroúdržby? Pokud jste zodpovědní za správu systému elektrické energie a vytváříte plány elektroúdržby vašeho podniku, existují čtyři prediktivní testy údržby, které by měly být začleněny do celkového programu údržby. Provádění těchto testů vede ke snížení četnosti vypínání sítě, k navýšení výkonu systému, ke snížení rizika selhání systému a k optimalizaci výdajů dle rozpočtu. Tyto testy prediktivní údržby lze provádět, když jsou systémy on-line, tzn. v provozu pod napětím (on-line diagnostika). Jsou nedestruktivní, neinvazivní a zkoumají elektrická zařízení za běžných provozních podmínek. V ideálním případě byste měli tyto testy koordinovat mezi plánovanými odstávkami systému, abyste na základě získaných dat mohli provést informovaná rozhodnutí a následně upřednostnit servisní zásah. Postupy prediktivní údržby Mezi čtyři on-line diagnostické postupy prediktivní údržby pro hodnocení stavu elektrického systému patří:
 1. vizuální kontrola;
 2. měření částečných výbojů (ČV);
 3. infračervené testování / termografický průzkum;
 4. odběr a analýza izolačních kapalin.
Ve vzájemné kombinaci mohou tyto čtyři aktivity identifikovat změny vlastností, které signalizují nastávající selhávání daného zařízení. Pokud tyto testy provádí kvalifikovaná zkušební firma, jsou konány nákladově efektivním způsobem a poskytují významné výhody, jako jsou např.:
 • stav testovaného zařízení lze vyhodnotit za běžných provozních podmínek;
 • sběr trendových dat pro prediktivní vyhodnocení;
 • identifikace nastávajících problémů dříve, než dojde k závažným selháním zařízení;
 • identifikace zařízení, jehož oprava má být během plánované odstávky upřednostněna;
 • poskytnutí dat, díky nimž je možno prodloužit dobu mezi plánovanými odstávkami;
 • zefektivnění procesu přidělování rozpočtových výdajů a upřednostnění nejkritičtějších potřeb údržby.
Takové testování v rámci prediktivní údržby lze navíc provádět častěji než servisní zásahy během odstávek sítě, čímž se sníží riziko incidentů a výpadků souvisejících se systémem, zvýší se bezpečnost zaměstnanců i veřejnosti a předejde se problémům, které by mohly ovlivnit pověst a provozní důvěryhodnost podniku. Prediktivní údržba prováděná v režimu on-line (zařízení je pod napětím) On-line prediktivní údržba využívá v závislosti na vybavení několik typů technologií. Zkušený servisní technik dobře ví, jakou technologii má použít a jak ji aplikovat při hodnocení jednotlivého zařízení (viz obrázek 1). Každá technologie poskytuje jedinečnou sadu dat, které při použití v kombinaci umožňují dobře porozumět stavu celého systému. Vizuální kontroly. Vizuální kontrola je prohlídka zařízení bez nutnosti otevírat krytování. Kvalifikovaný technik je vyškolen v rozpoznávání neobvyklých stavů, které naznačují zvýšené rizikové faktory pro bezpečnost nebo spolehlivost zařízení. Standardní kontrolní seznam během provádění vizuální kontroly zahrnuje tyto položky:
 • čistotu;
 • stav nátěru;
 • stav prostoru kolem zařízení;
 • stav uzemnění;
 • prasklé nebo znečištěné izolátory;
 • stav/netěsnost kapalin;
 • ukazatele stavu kapalin / teploměry vinutí;
 • tlak plynu;
 • signálky stavu relé.
Měření částečných výbojů (ČV). V rámci měření částečného výboje jsou využívány senzory k detekci napěťového namáhání způsobeného napětím systému na poškozené součásti izolace (viz obrázek 2). Poškozená izolace generuje signály s charakteristickými rysy částečného výboje. Senzory ČV detekují tyto slabé elektrické signály nebo výboje, které se vyskytují uvnitř nebo na povrchu izolace zařízení středního a vysokého napětí. Neustálé působení částečných výbojů může narušit pevnou izolaci a nakonec vést k poruše a selhání zařízení. Měření částečných výbojů lze provádět u plynných, kapalných nebo pevných izolačních médií. Výsledky měření je možné použít k nastavení priorit servisních zásahů.
 • Po provedení měření částečných výbojů máme k dispozici rozsah, umístění a typ degradace izolace.
 • Výsledkem měření částečných výbojů je identifikace zařízení vyžadujícího další pozornost anebo servisní zásah během odstávky elektrické sítě.
 • Trendová data částečného výboje získaná v průběhu času mohou správcům zařízení pomoci se strategickými rozhodnutími ohledně provedení oprav nebo výměny zařízení.
Existuje mnoho typů technologií snímání částečných výbojů a přesnost detekce ČV lze zlepšit použitím různých typů senzorů ČV. Mezi tyto technologie patří různé typy akustických a elektromagnetických senzorů. Ultrazvukové mikrofony a UHF (ultra vysokofrekvenční) senzory směru. Ultrazvukové mikrofony a UHF senzory směru lze použít k posouzení „zdravotního“ stavu zařízení umístěných ve vnitřních kovových krytech, jako je rozváděč vysokého napětí. Senzory budou během procesu testování zobrazovat signály, které zkušený technik dokáže rozpoznat a použít k identifikaci pravděpodobné příčiny a umístění zdroje ČV, aby bylo možné podle potřeby problémy řešit. Ultrazvukový senzor s parabolickou anténou. Ultrazvuková anténa skenuje signály ČV z různých zařízení rozvoden, jako jsou průchodky, izolátory, spínače, potenciální transformátory a svorkovnice. Akustický kontaktní senzor. Akustický kontaktní senzor lze použít k detekci ČV u zařízení, která jsou plněna plyny a kapalinami. Senzor přechodného zemního napětí. Senzor přechodného zemního napětí měří napětí indukovaná na kovových krytech v důsledku elektromagnetických signálů generovaných ČV. Bezdrátový vysílač vysokofrekvenčního transformátoru proudu. Bezdrátový vysílač vysokofrekvenčního transformátoru proudu se připojuje k trvale nebo dočasně namontované svorkovnici a monitoruje kabelový obvod. Senzory detekují ČV z kabelu a poskytují včasné varování před poškozením kabelu. Tento senzor lze také použít k detekci signálů od zemnicích vodicích zařízení. Infračervené testování. Termografický průzkum se provádí pomocí infračerveného skeneru (kamery) k identifikaci stavů, které by mohly vést k požáru nebo poruše elektrického zařízení. Dokáže detekovat zvýšený odpor spojů (uvolněno, znečištěno, zkorodováno atd.), k němuž dochází zhoršením elektrických připojení v důsledku vibrací, nesprávně nastaveného momentu dotažení nebo koroze. Zvýšený odpor generuje abnormální ohřev, který lze detekovat během termografického průzkumu. V rámci průzkumu jsou příležitosti k provedení vizuální kontroly vnitřních prostorů rozváděče. Výsledná kontrolní zpráva obsahuje barevné fotografie s vysokým rozlišením v digitální podobě, včetně termosnímků zobrazujících místa s větším vývinem tepla, dále popis vady a doporučení, jak provést opravu. Odběr a analýza izolačních kapalin. Jedním z nejúčinnějších způsobů, jak určit stav transformátoru naplněného kapalinou, je získat vzorek kapaliny a udělat laboratorní analýzu. Vzorkování izolační kapaliny umožňuje analýzu chemických vlastností, rozpuštěných plynů a identifikaci kontaminantů i úlomků, což poskytuje vodítko pro vyhodnocení stavu zařízení a slouží jako indikátor průrazu izolace nebo selhání spojení. Tyto kapaliny poskytují chladicí médium pro přenos tepla z cívek do chladičů a do vzduchu. Izolují vinutí a snižují zatížení od vysokého napětí. V průběhu času dochází ke kontaminaci kapalin působením tepla, poškozením izolace, vlhkostí, vlivem vzduchu (oxidace) a koroze. Finální report z analýzy izolační kapaliny zahrnuje informace o dielektrickém průrazu, obsahu vlhkosti, barvě, aciditě, mezipovrchovém napětí, měrné hmotnosti a výkonovém faktoru kapaliny. Většina poruch elektrických zařízení je způsobena špatným stavem spojení nebo vadnou izolací. Kombinací infračerveného testování, jež pomáhá identifikovat vadné spoje a další stavy přehřívání, s měřením částečných výbojů, které detekuje zhoršující se stav izolace, minimalizujete riziko poruch vaší distribuční sítě. Spojte tyto výhody s prováděním analýzy transformátorové kapaliny (transformátor bývá většinou jedno z vašich nejdražších elektrických zařízení) a s vyškoleným zrakem zkušeného technika a výsledkem bude výrazné snížení počtu poruch zařízení a přerušení dodávek elektrické energie. Finální report z provedeného on-line testování Po provedení služeb on-line testování a zásahů údržby je generován standardizovaný finální report s doporučenými následnými akcemi. Finální report by měl obsahovat:
 • doporučená nápravná opatření s vytyčením priorit;
 • identifikaci nálezů, které vyžadují okamžité prošetření/opravu;
 • identifikaci nálezů, které vyžadují další trendování a monitorování parametrů;
 • identifikaci nálezů, které vyžadují další diagnostiku.
Pár myšlenek na závěr Mnoho vedoucích údržby používalo dříve jednu nebo více konvenčních strategií údržby, včetně údržby prováděné v pravidelných intervalech či údržby zaměřené na spolehlivost. Někteří jednoduše volí variantu provozování zařízení až do jeho úplného selhání. V dnešním podnikatelském prostředí v režimu 24/7/365 se strategie údržby mění. V současné době je trendem údržba „dle skutečné potřeby“, což umožňuje pokrok v on-line testování a v údržbě technologií. V rámci strategie údržby „dle skutečné potřeby“ se údržba zařízení provádí na základě indikátorů, jako jsou výsledky on-line průzkumů, provozního prostředí, stáří a historie zařízení, zatížení a kritičnosti servisovaného zařízení. Jedná se o něco podobného jako v rámci údržby zaměřené na spolehlivost, ale navíc jsou zahrnuta data získaná z on-line průzkumu. On-line diagnostika popsaná v tomto článku si klade za cíl doplnit požadovanou off-line diagnostiku a měla by být součástí integrovaného plánu řízení životního cyklu zařízení. I když jsou s on-line diagnostikou spojeny počáteční náklady, tyto náklady se často snadno vyrovnají úsporami nákladů díky optimalizované off-line diagnostice a také snížením počtu neplánovaných odstávek kvůli selhání zařízení. Nejdůležitější je, že výsledkem on-line testování jsou důležité informace, které správce zařízení potřebuje k upřednostnění zařízení vyžadujících pozornost a k tomu, aby se zabránilo plýtvání zdroji u těch zařízení, jež zůstávají v dobrém a spolehlivém stavu. Můžeme rovněž posunout plánovanou odstávku bez zvýšení rizika selhání provozovaných zařízení a optimalizovat tak rozpočet. Získaná data mají neocenitelnou hodnotu při plánování výměny zařízení nebo budoucích upgradů systému.]]>
Elektrotechnika Thu, 10 Dec 2020 10:10:00 +0100
Průmyslový termografický systém ThermoView TV40 http://www.udrzbapodniku.cz/hlavni-menu/artykuly/artykul/article/prumyslovy-termograficky-system-thermoview-tv40/ Udržujte svůj proces, produkty a pracoviště pod kontrolou 24/7. Udržujte svůj proces, produkty a pracoviště pod kontrolou 24/7. ThermoView TV40 je vysoce výkonný průmyslový stacionární termografický zobrazovací systém, který umožní plně kontrolovat důležité procesy a produkty i nepřetržitě sledovat riziková pracoviště. Systém TV40 rozšíří porozumění o teplotních dějích nepřetržitým poskytováním dat z infračerveného a vizuálního kanálu a současnou vizualizaci údajů o teplotě. Systém TV40 také nabízí plně integrované řešení regulace teploty včetně monitorování a archivace teplotních dat. Díky četným možnostem přizpůsobení integrace umožňuje systém TV40 automatizovat dohled nad výrobními procesy, jednotlivými produkty nebo nad celými pracovišti pomocí nastavení téměř neomezeného počtu oblastí zájmu. V těchto oblastech lze stanovit individuální hranice alarmů a využít pokročilé logiky jejich stavů pro celkové vyhodnocení sledovaného procesu, produktu nebo pracoviště. Současně lze přenášet všechna data do  automatizačního PLC nebo do serveru pro dálkovou správu a pro archivaci. Hardware Robustní termokamera TV40 umožňuje vizualizovat teplotní data v rozsahu teplot od -10 °C až do 1 200 °C ve spektrálním pásmu 8 μm až 14 μm s rozlišením 320 × 240 pixelů, nebo 640 × 480 pixelů, se snímkovou frekvencí až 60 Hz. Zobrazení ve viditelném spektru má rozlišení 640 × 480 pixelů. Standardní objektiv má zorné pole 34° × 25.5° a jeho rozsah zaostření je od 150 mm do nekonečna. Některé klíčové parametry ukazují na výjimečnost termokamery TV40: Krytí podle IP67 (NEMA 4) zaručuje dlouhodobě stabilní termální zobrazování v nejnáročnějších prostředích, přičemž je k dispozici speciální příslušenství pro vzduchové čištění objektivu. Simultánní zobrazování v infračerveném a viditelném spektru, známé jako Fluke IR‑Fusion, usnadňuje pozorování a vyhodnocování teplotních problémů ve složitých průmyslových strukturách. K dispozici je několik předkalibrovaných předsádkových objektivů, které jsou uživatelsky výměnné a mají dálkové motorizované zaostřování. Lze tedy vyměňovat objektivy v místě instalace bez nutnosti kalibrace. Je možné využít jeden širokoúhlý objektiv, dva teleobjektivy a dokonce i makroobjektiv.  Pro komunikaci lze využít rozhraní GigE Vision a LAN/ Ethernet s PoE napájením, což umožňuje snadnou integraci termokamery TV40 do stávajícího řídicího systému. Software Intuitivní software ThermoView umožňuje snadno převzít kontrolu nad všemi částmi sledovaného procesu jako nikdy předtím díky pokročilým analytickým nástrojům, automatickým alarmům a dalším funkcím. Mezi několik klíčových vlastností patří: Uživatelsky konfigurovatelné a snadné možnosti nastavení, díky nimž je instalace rychlá a pohodlná bez zbytečných prostojů.
Tvorba individuálních alarmů a signálů, které se propojují na diskrétní I/O pro lepší řízení procesu. 
Vytváření přizpůsobitelných oblastí zájmu s pokročilou logikou umožňuje sledovat procesní teploty, provádět kontroly produktů a hlídat kritická místa pracoviště najednou. Možnost nezávislého, průběžného, přerušovaného anebo vzdáleného vyhodnocování teplotních podmínek, takže je možné mít údaje o teplotě kdykoli a kdekoli je potřeba. Automatizovaný záznam a archivace dat, který pomáhá při porovnávání dat srovnávacích testů a při kontrolách procesů. Příslušenství Rozsáhlé příslušenství umožní nasazení termografického systému ThermoView TV40 v těžkých průmyslových podmínkách.
Otočný a naklápěcí kryt Pan40
Kryt Pan40 s krytím IP66 je součástí celého systému, který ochrání termokameru TV40 před prachem a vodou, zatímco systém nepřetržitě monitoruje proces na potenciální horká místa s možností vzplanutí a na oblasti zvýšené teploty signalizující poruchy zařízení. Systém obsahuje pokročilý software pro sofistikovanou analýzu, založenou na absolutních, diferenciálních nebo rychlostních změnách teplotních polí. Průhledy krytu umožňují snímat tepelný i viditelný obraz.
Venkovní zastřešení
Venkovní kryt je skříňová jednotka s ochranou IP66, která umožňuje instalaci termokamery TV40 v téměř libovolných povětrnostních podmínkách. Venkovní kryt poskytuje vysokou míru ochrany proti slunečnímu záření a také díky vnitřnímu ohřevu s řízenou teplotou umožňuje instalaci v chladnějším prostředí, aby termokamera TV40 měla vlastní pracovní režim v rozsahu -10 °C až 50 °C.
Vysokoteplotní ochranný kryt
Pro instalaci ve vysokoteplotním prostředí slouží pouzdro z nerezové oceli s krytím IP67 určené k ochraně termokamery ThermoView TV40 před okolní teplotou až do 200 °C. Kryt je nutné připojit k rozvodu chladicí vody.
Vnitřní ventilátor vytváří přetlakovou bariéru, která brání usazování prachu na optických prvcích krytu.
Vzduchový límec a vodní chladič
Vzduchový čisticí límec a vodní chladič jsou nezávislé prvky příslušenství, které zajišťují, že prach a vlhkost se neusazují na objektivu termokamery. Toto příslušenství také umožňuje systému TV40 pracovat při okolních teplotách až do 140 °C bez dalšího ochranného krytu.
I/O příslušenství
Pro připojení k stávajícímu řídicímu systému existuje rozsáhlé I/O příslušenství včetně reléových, digitálních vstupních a výstupních nebo analogových karet. S těmito možnostmi lze přidat systém ThermoView TV40 do automatického řízení procesu nebo automatického sledování pracoviště. O podrobných technických parametrech a aplikačních možnostech se informujte na www.tsisystem.cz.]]>
Údržba & správa Thu, 10 Dec 2020 10:00:00 +0100
Zajišťování závitů s produkty LOCTITE http://www.udrzbapodniku.cz/hlavni-menu/artykuly/artykul/article/zajistovani-zavitu-sprodukty-loctite/ Zajišťování závitů hraje v údržbě a výrobě významnou roli. Produkty LOCTITE pro zajišťování závitů brání samovolnému povolování a chrání veškeré závitové spoje před působením vibrací a rázového zatížení. Jedná se o kapalné produkty, které kompletně... Zajišťování závitů hraje v údržbě a výrobě významnou roli. Produkty LOCTITE pro zajišťování závitů brání samovolnému povolování a chrání veškeré závitové spoje před působením vibrací a rázového zatížení. Jedná se o kapalné produkty, které kompletně vyplní mezery mezi do sebe zapadajícími závity. Vyplňování mezer anaerobními produkty LOCTITE je více než jen zajištěním závitů, je to příspěvek k proaktivní údržbě. Kapalné zajišťovače závitů se tak staly jedním z nejspolehlivějších a současně nejlevnějších řešení k zachování svěrné síly a utěsnění závitových spojů po celou dobu jejich životnosti. Proaktivní údržba Proaktivní údržba závitových spojů umožňuje prodloužit bezporuchový provoz stroje. Prostředky, jimiž je prováděna údržba zaměřená proti povolování spojů, se dělí do dvou základních kategorií – mechanické zajišťovací prostředky a lepidla pro strojní zařízení. Mechanické prostředky, jako jsou pérové podložky, závlačky a samojistné matice, nemohou spolehlivě chránit před samovolným povolováním způsobovaným bočními rázy. Neutěsní závitový spoj, nechrání jej před korozí a taktéž musí rozměrově odpovídat použitému upevňovacímu prvku – výsledkem je nutnost nákladného držení skladových zásob různých rozměrů jisticích prvků.   Řešení náročných úkolů s produkty LOCTITE U mnoha běžných problémů údržby v průmyslu lze zpětně vysledovat, že jejich příčinou bylo selhání závitových spojů. Pravděpodobně neexistuje žádné průmyslové zařízení, kde by nic nebylo spojeno šrouby nebo svorníky, které mohou z mnoha příčin selhat. Nejběžnějšími problémy z hlediska údržby jsou uvolňování vibracemi, koroze a zadírání. A všechny mají stejnou hlavní příčinu: nevyplněnou mezeru mezi závity, která při vibracích umožňuje příčný pohyb a pronikání vlhkosti do sestavy. Jestliže k tomu dojde mimo cyklus údržby strojního zařízení, znamená to několik věcí:
 • Zastavení celého výrobního procesu a řešení problémů poruchy.
 • Pravděpodobnou likvidaci šarže jakýchkoliv v ten okamžik vyráběných produktů.
 • Narušení souvisejících výrobních procesů.
To vše je plýtvání časem i penězi, proto se všichni vedoucí údržby kdekoliv na světě snaží o dosažení nula hodin neplánované odstávky. A nikdo z nich nechce tento cíl ohrozit něčím tak triviálním a hloupým, jako je uvolněný šroub. Zajištění závitů zajišťovači LOCTITE je nesčetněkrát spolehlivější než použití mechanických zajišťovacích prvků jednoduše proto, že tekuté zajišťovače závitů jsou jediným řešením, které vyplňuje mezery mezi závity, a odstraňují prvotní příčinu dvou hlavních problémů spojených s údržbou. Výhody tekutých zajišťovačů závitů LOCTITE Existuje několik metod, kterými lze řešit problém samovolného uvolňování závitových spojů způsobovaného vibracemi a pokoušet se mu předcházet. Většina z nich zahrnuje použití dalších mechanických prvků pro zajištění šroubu nebo matice a zachování požadované svěrné síly. Přítužná matice rozepře závity nezávisle na předpětí ve spoji. Pružná podložka nebo matice s ozubeným límcem se zařezává do povrchu součásti. Nylonová vložka v matici zvyšuje tření v závitu. Avšak žádná z těchto metod nevyřeší volný prostor mezi závity šroubu a matice. Mezera vypadá pouhým okem velmi malá, je však stále dostatečně velká na to, aby umožňovala boční pohyb šroubu v matici způsobený provozními vibracemi. Tento pohyb nakonec způsobí uvolnění šroubu, bez ohledu na použitý mechanický zajišťovací prvek. Jediným způsobem, jak vyřešit problém mezery, je použití tekutého zajišťovače závitů, který kompletně vyplní prostor mezi závity. Bez přítomnosti vzduchu se ve styku s kovem vytvrdí na reaktoplast a zabrání tak jakémukoli pohybu do stran. Zatímco u šroubů zajištěných mechanickými prostředky se bude postupně snižovat svěrná síla již po několika cyklech, až zmizí zcela, šrouby zajištěné prostřednictvím zajišťovačů závitů LOCTITE si zachovávají stále stejné předpětí. Kromě toho, že jde o jediný účinný způsob zajištění závitových sestav (tak trvale, jak požadujete), zabraňují zajišťovače závitů LOCTITE také korozi a zadírání. Tím zvyšují spolehlivost vašich strojů, předchází neplánovaným prostojům, prodlužují životnost vašeho konečného produktu. Dále minimalizují náklady a rozmanitost vašich skladových zásob. Jedna lahvička o obsahu 50 ml přitom nahradí u běžného rozměru závitu M10 přes 800 standardních pérových podložek. Jak zvolit správný zajišťovač závitů LOCTITE Použití kapalného zajišťovače závitů LOCTITE na závitových sestavách zcela jistě zvýší jejich spolehlivost a trvale je zabezpečí proti vibracím. To však nemusí být vždy to, co potřebujete, a proto je důležité pochopit rozdíly mezi různými typy zajišťovačů a možnostmi, které nabízejí. Nejdříve je nutné si zodpovědět následující tři otázky:
 • Jaký je rozměr závitu?
 • Jaká je požadovaná pevnost?
 • Jak často je třeba provádět demontáž spoje?
Na menších závitových spojích bude obvykle dostačovat produkt s nižší pevností, jako je LOCTITE 222, a to bez ohledu na to, jakému druhu vibračního zatížení bude prvek vystaven. Dále pokud je nutná častější demontáž spoje, je rovněž vhodnější použít produkt s nižší pevností. U sestav, u kterých není plánována častá demontáž (a rovněž pro šrouby větší než M6), se doporučuje produkt střední pevnosti – LOCTITE 243. Tento produkt snáší i mírné znečištění povrchu oleji a má vyšší teplotní odolnost než LOCTITE 222 (180 °C oproti 150 °C). U závitových sestav, které jsou rozebírány velmi zřídka, je doporučeným produktem LOCTITE 270. Taktéž je možné zajistit již smontované závitové sestavy. V takovém případě doporučujeme LOCTITE 290, což je produkt, který je vlivem kapilárních sil schopen proniknout do již sestaveného a utaženého závitového spoje. Budete-li se chtít dozvědět více o zajišťování závitů LOCTITE, případně byste si chtěli sami vyzkoušet LOCTITE 243 pro průmyslovou aplikaci, navštivte www.henkel‑adhesives.com/cz, kde v sekci „Produkty“ pod ikonou „Zajišťovače závitů“ naleznete formulář s žádostí o vzorek.]]>
Údržba & správa Thu, 10 Dec 2020 09:58:00 +0100
Vracíme teplo do průmyslové výroby http://www.udrzbapodniku.cz/hlavni-menu/artykuly/artykul/article/vracime-teplo-do-prumyslove-vyroby/ Společnost Almeva East Europe, s. r. o. je všeobecně známá jako dodavatel systémů pro odvod spalin. Klademe však důraz nejen na kvalitu naší produkce, ale také chceme být společensky odpovědnou firmou. Právě proto jsme zaměřili své úsilí na využití... Společnost Almeva East Europe, s. r. o. je všeobecně známá jako dodavatel systémů pro odvod spalin. Klademe však důraz nejen na kvalitu naší produkce, ale také chceme být společensky odpovědnou firmou. Právě proto jsme zaměřili své úsilí na využití spalin. Plně si uvědomujeme, že každá spotřebovaná kWh na výrobu energie má dopad na životní prostředí, neboť zvyšuje emise CO2. Současně víme, že lze teplo ze spalin a jiných procesních médií využít a uspořit tak nemalé provozní náklady. V rámci spolupráce s dánskou společností Exodraft nyní nabízíme systémové řešení. Díky jeho využití je teplo získávané ze spalin, páry a dalších provozních médií akumulováno vzásobníku vody. Toto teplo může být následně využito nejen k vytápění, ale i pro mnohé výrobní procesy. Výhody systému zpětného získávání tepla Ztráta energie ze spalin nebo jiného tepelného procesu je obvykle kolem 15–20 %. Této ztrátě však můžeme až z 90 % zabránit, a to díky využití zařízení pro zpětné získávání tepla od Exodraftu. Tímto komplexním řešením snížíme spotřebu paliva až o 12–16 % i emise CO2. Samozřejmě vždy záleží na provozu, ale obecně je návratnost investice do tohoto zařízení velmi rychlá, mnohdy i méně než tři roky. Nabízíme unikátní řešení Srdcem jednotky pro zpětné získávání tepla je patentovaný tepelný výměník, který je vyroben z nerezové oceli a pájen mědí. Pro aplikace v kyselém a alkalickém prostředí lze také dodat tento nerezový výměník pájený ocelí a niklem. Kazety výměníku jsou vyjímatelné, jeho údržba je proto velmi jednoduchá. Výměník je kompaktní a lehký. Díky velké teplosměnné ploše zajišťuje excelentní přenos tepla a bezkonkurenční účinnost. Správný tah v komíně je zásadní Jelikož tepelný výměník působí jako odporový prvek a sníží ve spalinové cestě komínový tah, je nedílnou součástí řešení zpětného získávání tepla spalinový ventilátor. Díky němu máme nejen zajištěnu plnou kontrolu nad
komínovým tahem, ale také stabilní, energeticky efektivní výrobní proces každý den, po celý rok, a to bez ohledu na vnější vlivy. Bezpečnost na prvním místě Celý systém je ovládán řídicí jednotkou, aby nedošlo k jeho přehřátí a současně bylo zajištěno efektivní využití přebytečného tepla. Tato jednotka řídí obtokovou klapku, která pouští horké spaliny buď přímo do komína, nebo přes výměník. Řídicí jednotka rovněž ovládá třícestný směšovací ventil, který zajistí cirkulaci vody tepelným výměníkem do akumulační nádrže, dokud není dosaženo požadované teploty. Kde využít systém zpětného získávání tepla? Kde využít systém zpětného získávání tepla? Je mnoho průmyslových odvětví, kde lze systém zpětnéhozískávání tepla využít, ať už pro vytápění provozů, nebo přímo vevýrobním procesu. Toto řešení nalezne své uplatnění od potravinářského průmyslu přes lakovny, zinkovny až po průmysl automobilový.Zpětné získávání tepla má smysl všude tam, kde by nevyužité horké spaliny nebo pára vylétly komínem. Více na stránkách www.almeva.cz. Autorkou článku je Ing. Drahomíra Wachtlová ze společnosti Almeva East Europe, s. r. o.]]>
Údržba & správa Thu, 10 Dec 2020 09:42:00 +0100
Vyspělou technikou k jednoduchosti http://www.udrzbapodniku.cz/hlavni-menu/artykuly/artykul/article/vyspelou-technikou-k-jednoduchosti/ IoT řešení pro sledování stavu celých výrobních a zpracovatelských zařízení. IoT řešení pro sledování stavu celých výrobních a zpracovatelských zařízení. Síť typu mesh ze snímačů vibrací, brána (gateway) se SIM kartou, datová analýza v cloudu a aplikace pro mobilní i stolní zařízení: S touto kombinací vyspělé techniky a rozsáhlého know-how chce Schaeffler revolučním způsobem změnit trh se systémy sledování stavu (CMS). A to nejlepší: Každý provozovatel výrobního závodu nebo jeho poskytovatel servisu dokáže tento nový systém sám nainstalovat a bude moci monitorovat stroje a agregáty ve vlastní režii na expertní úrovni. Ve zpracovatelských a výrobních podnicích se nezřídka až 95 % pohonů a agregátů, jako jsou čerpadla, ventilátory, kompresory a podobně, vůbec nemonitoruje nebo jejich sledování probíhá jen na bázi pochůzek s manuálním měřením. Přestože bylo v posledních letech představeno několik slibných inovací z oblasti systémů sledování stavu (CMS) pro jednoduché a trvale běžící stroje v nejrůznějších podnicích, na trhu se dosud žádné z těchto řešení ve větší míře neprosadilo. Jako překážky bránící nasazení těchto systémů uvádějí provozovatelé zejména vysoké náklady spojené s náročnými instalacemi nebo konfiguracemi, dále pak nepředvídatelné dodatečné náklady na manuální analýzy signálů informujících o vibracích a také kvalitu i vypovídací schopnost analytiky. Nový CMS Schaeffler OPTIME poprvé přináší řešení všech uvedených překážek v rámci jednoho systému. Systém OPTIME proto může revolučním způsobem změnit celou oblast sledování stavu výrobních zařízení. Když jsme ho uváděli na trh, definovali jsme konkrétní cílová odvětví. Patří k nim mimo jiné zpracovatelský průmysl, papírenský průmysl a zpracování buničiny, báňský průmysl, ocelářský průmysl, pily, potravinářství a výroba nápojů. Minimální náklady, maximální užitek Použití systému OPTIME přináší následující výhody:
 • Pokud společnost přejde z měsíčně prováděného sledování na bázi pochůzek s manuálním (offline) měřením na systém CMS OPTIME, náklady klesnou výrazně pod 50 %. Zároveň se mnohonásobně zvýší počet měření připadajících na každý kontrolní bod.
 • Celoplošné a automatizované monitorování stavu.
 • Konkrétní informace o poškozených komponentách.
 • Konkrétní informace o závažnosti poškození.
 • Konkrétní doporučení v podobě pokynů ohledně toho, jak zjistit příčinu poškození.
Provozovatelé výrobních a zpracovatelských závodů se tak mohou rozhodnout, na kterých agregátech je třeba provést určité servisní práce a zda lze tyto zásahy zvládnout v rámci dostupného času, např. během plánované provozní odstávky. Průmyslová zařízení se tak výrazně přiblíží realizaci ekonomicky atraktivní koncepce Prediktivní údržby. Dramaticky se sníží počet neplánovaných odstávek, stejně jako náklady na ně a zároveň to podniku zvýší konkurenceschopnost. Není tak už potřeba držet skladem „pro všechny případy“ nejrůznější náhradní díly a agregáty. Systémové řešení Systém sestává z bezdrátových snímacích jednotek s bateriovým napájením, brány (gateway) se SIM kartou, analytického softwaru na IoT hubu a aplikace, resp. webového panelu ke zprovoznění a vizualizaci výsledků analýz. Použité snímače měří vibrace a průběhy teploty, z nichž vyvozují relevantní charakteristické hodnoty (KPI). Kromě toho se automaticky propojují do sítě s topologií mesh. Přes bránu (gateway) se pak příslušná data dostanou na IoT hub společnosti Schaeffler. Tam se implementují algoritmy, které na základě KPI a časových signálů odesílají odpovídající alarmy a doporučení ohledně dalších rozhodnutí či kroků na mobilní telefon nebo do velínu. Chytrá kombinace Po stránce koncepce se systém OPTIME od jiných monitorovacích řešení liší následující kombinací vlastností:
 1. Minimální náročnost instalace a NFC
 2. Vlastní konfigurace
 3. Vlastní konektivita
 4. Automatizovaná analýza
 5. Agregovaná vizualizace výsledků
 6. Transparentní nákladový model
Minimální náročnost instalace a NFC Podlouhlý snímač OPTIME se na plášť stroje připevní šroubovým spojem. Není třeba instalovat elektrickou kabeláž, protože snímače mají bateriové napájení. Díky optimalizovanému datovému přenosu se dosahuje pětileté provozní životnosti baterie. Jednorázová aktivace a identifikace snímačů se provádí přes NFC (Near Field Communication) na mobilním telefonu, a to přes aplikaci OPTIME. Vlastní konfigurace, parametrizace a zprovoznění za 2 až 5 minut Montáž a zprovoznění snímače OPTIME lze obvykle zvládnout za několik minut. Po aktivaci snímače prostřednictvím NFC a jeho jednoznačné identifikaci pomocí ID může uživatel měřicímu bodu přidělit označení a upevnit snímač na agregátu. Následující parametrizace vyžaduje jen minimum informací. Zahrnuje výběr druhu stroje: Zda jde o kompresor, elektromotor, ventilátor, ozubený převod, řemenový pohon, čerpadlo, kladku, hřídel, vodní turbínu, či pilu; volitelně se uvádí třída ISO a dále pak to, zda se jedná o pohon s (konstantními) jmenovitými otáčkami, nebo s variabilními otáčkami. Podle vybraného druhu stroje pak aplikace provede uživatele souborem jednoduchých dotazů – například u elektromotorů je třeba zvolit „tuhé“, nebo „pružné“ upevnění. Za jediný den tak lze bez problémů zvládnout instalaci a zprovoznění několika stovek měřicích bodů. Aby uživatel neztratil přehled, může aplikace hierarchicky uspořádat snímače, resp. stroje do více úrovní, např. čerpací stanice, čistá nádrž 3, čerpadlo 2. V rámci pilotních projektů použili zákazníci hierarchii i stávající označení např. ze svého systému plánování údržby nebo systému pro správu majetku. Vlastní konektivita V zájmu bezproblémového přenosu dat ze stovek snímačů OPTIME na IoT hub společnosti Schaeffler je systém OPTIME vybaven nejmodernější síťovou technologií. Snímače se spolu automaticky propojují do sítě s topologií mesh. Když má snímač výpadek nebo se mu vybije baterie, přenos dat se automaticky přesměruje na jiné, fungující snímače. Díky tomu je síť mesh systému OPTIME maximálně spolehlivá a zajišťuje trvalý přehled o aktuálním stavu celého výrobního závodu.  Automatizovaná analýza Analýzu vibrací provádí systém OPTIME zcela automaticky. Oproti jiným systémům monitorování vibrací nevyžaduje OPTIME žádnou náročnou konfiguraci. Prahové hodnoty pro vyvolání alarmu nemusí manuálně definovat odborník, a systém je připraven k okamžitému nasazení. Pro všechny monitorované stroje se provozovateli nebo poskytovateli servisu zobrazí informace o stavu, klasifikované do třech stupňů dle závažnosti („Suspect“, „Warning“ a „Severe“). Systém navíc nabízí i přístup k některým hodnotám KPI, kalkulovaným dle normy, jako je např. RMS („low“ a „high“), ISO („velocity“) nebo koeficient špičatosti – tzv. kurtosis („high“). Systém OPTIME se s přibývající dobou provozu podrobněji seznamuje se specifickými vlastnostmi monitorovaného stroje – a to zcela automaticky. Analýza pak vychází z kombinace automatizovaných funkcí (např. generování dynamických prahových hodnot), algoritmů pro specifické typy poškození a také funkcí strojového učení. Systém OPTIME tak umožňuje na expertní úrovni monitorovat velmi vysoký počet různých druhů strojů. Dokáže mimo jiné identifikovat tyto nežádoucí stavy:
 • poškození valivých ložisek,
 • nevyváženosti,
 • nesprávná zarovnání,
 • kavitace u čerpadel,
 • poškození převodového ústrojí a 
 • problémy s mazáním.
Určitou zvláštností je skutečnost, že analýza probíhá bez doplňkového signálu udávajícího otáčky. Teprve díky tomu bylo možné snížit náklady na instalaci a hardware do té míry, aby bylo použití tohoto systému ekonomicky atraktivní také u značného množství měřicích bodů. Agregovaná vizualizace výsledků Aby byl systém OPTIME přehledný i v případě, že je nasazený u stovek měřicích bodů, nabízí nejprve agregované zobrazení výsledků analýzy. Z něj lze pak přejít na podrobnější úrovně až k jednotlivému stroji. Z informací o stavu („Suspect“, „Warning“ a „Severe“) je pak v aplikaci na první pohled zřejmé, jak si stroje ve výrobním závodě stojí. V rámci těchto informací se uživatel dozví, který agregát vyžaduje naléhavou kontrolu nebo které stroje začínají vykazovat určité anomálie. Kromě toho zjistí i to, o jaké poškození nebo anomálie se jedná a do jaké míry ohrožují produkci. Tyto informace usnadní pracovníkům údržby, aby včas přijali nákladově efektivní opatření a předešli výpadkům. Jen několik centů na snímač a den Automatizovaná analýza dat umožňuje udržovat náklady na monitorování stavu na mimořádně nízké úrovni. Náklady na celé řešení sestávají z výdajů za hardware a pravidelně placeného poplatku za poskytování digitálních služeb. Tento jednoduchý a předvídatelný model účtování chrání provozovatele a poskytovatele servisu před finančními překvapeními, k nimž dochází u jiných koncepcí na trhu. V současné době se totiž ještě standardně uplatňují účetní modely s jednotlivými nákladovými položkami za hardware, příslušenství, zprovoznění, přenos dat, parametrizaci, analýzu a doporučení ohledně dalších kroků. 001724E0 s04 3c 0o 0o V rámci obvyklého životního cyklu snímače dosahují náklady několika centů za den. Schaeffler tak stanovuje nový standard, pokud jde o hospodárnost řešení pro monitorování stavu průmyslových zařízení. Plošné pokrytí tisíců strojů ve výrobním provozu se tak stává zajímavým nejen po stránce technické, ale i ekonomické. Při použití systému OPTIME ví zákazník s jistotou, za jakou cenu získá monitorování stavu zařízení s doporučeními ohledně dalších kroků – a to jako kompletní řešení na expertní úrovni. Souhrn Důležitým rysem softwarového řešení systému OPTIME je automatizovaná analýza dat na expertní úrovni. Tím se systém OPTIME výrazně liší od nabídek služeb mnoha servisních firem, jejichž obchodní model spočívá v nasazení vlastních specialistů. V kombinaci s minimální náročností instalace a rychlým zprovozněním lze nyní ve výrobním zařízení zajistit sledování stavu velmi vysokého počtu strojů a agregátů, u nichž dosud nebylo monitorování stavu z ekonomických důvodů dostupné. Systém OPTIME proto vykazuje díky použití nejmodernějších technologií, jako jsou algoritmy strojového učení, analýzy v cloudu, bezdrátová síť mesh a bezdrátové 3kHz nebo 5kHz snímače, velmi dobrý poměr signálu k šumu (tzv. signal to noise ratio). www.schaeffler.cz]]>
Automatizační technika Thu, 10 Dec 2020 09:35:00 +0100
Současné normy pro výrobu strojních zařízení a jejich bezpečnostních součástí s umělou inteligencí nepočítají http://www.udrzbapodniku.cz/hlavni-menu/artykuly/artykul/article/soucasne-normy-pro-vyrobu-strojnich-zarizeni-a-jejich-bezpecnostnich-soucasti-s-umelou/ V podzimním vydání se tradičně věnujeme tématu bezpečnosti v průmyslu. Ať už na stránkách časopisů nebo v rámci stejně nazvané konference. Společné setkání nám sice v letošním roce zhatila protiepidemiologická opatření, ale to neznamená, že bychom... V podzimním vydání se tradičně věnujeme tématu bezpečnosti v průmyslu. Ať už na stránkách časopisů nebo v rámci stejně nazvané konference. Společné setkání nám sice v letošním roce zhatila protiepidemiologická opatření, ale to neznamená, že bychom na toto důležité téma zanevřeli. I v tomto segmentu jde totiž vývoj neuvěřitelně rychle kupředu. Důkazem je další z nových českých firem, která se bezpečností průmyslového prostředí intenzivně zabývá a vyvíjí svá řešení. Nejen o průmyslových bezpečnostních systémech s využitím umělé inteligence, ale i o překážkách v jejich implementaci do reálných provozů jsme si tentokrát povídali s Vítem Rašovským, jednatelem společnosti Invanta, s. r. o. Tvrdíte o sobě, že jste mladá a dynamická firma založená nedávno okolo skupiny několika nadšených IT profesionálů a elektrotechniků. Své zkušenosti jste ale sbírali u jednoho z předních producentů cementu nebo v IBM. Co bylo impulsem k vytvoření vlastního projektu? Kdo tvoří váš tým?
Impulsů bylo více. Tím hlavním byl nápad kontrolovat a v případě potřeby vypínat průmyslový stroj s pomocí umělé inteligence. Myšlenka přišla, když jsme v kamenolomu sledovali drtič kamene. Jedná se o nebezpečné zařízení, a protože do něj padají velké balvany z dopravníku, není možné jej zabezpečit třeba laserovými závorami. To, že podobná nehoda není jen teoretická možnost, bohužel potvrzuje video na jednom českém BOZP portálu, které přesně takovou situaci zachycuje. K tomu se přidala dlouhodobá touha některých z nás založit vlastní firmu. V neposlední řadě přispěly také změny v našem posledním zaměstnání, které nebyly podle našich
představ. Jádro našeho týmu tvoří šest kolegů – vedoucí projektu, dva programátoři, jeden elektrotechnik, jeden odborník na IT infrastrukturu: počítačové sítě a bezpečnost a severy. Věkově se pohybujeme mezi 28 a 45 lety. Většinou jsme z Brna a okolí, i když jeden z nás teď pracuje ve Velké Británii. Soustředíte se na vývoj aplikací a systémů pro průmyslové firmy. Co vše nabízíte?
Naším hlavní tématem je zabezpečení strojů a bezpečnost v průmyslu obecně. V této chvíli umíme zvýšit bezpečnost pracovníků ve třech interně vyzkoušený scénářích. Tato řešení postupně nasazujeme v pilotních projektech v průmyslových firmách.
 • Zastavení stroje, pokud se schyluje k úrazu. Náš systém dokáže odlišit lidské tělo nebo jeho část od zpracovávaného materiálu, jiných strojů atd. V případě, že například lidská ruka směřuje do části stroje, kde by došlo k jejímu úrazu, stroj zastavíme. Toto je naše původní myšlenka, a proto byla tato funkce hotová jako první. Rozhovory v průmyslových podnicích nás opakovaně směřovaly na další dva scénáře:
 • Autorizace pracovníků při obsluze zařízení. Software umí rozpoznat jednotlivé osoby a povolit (nebo nepovolit) jim obsluhu stroje, nebo může konkrétním lidem zpřístupnit jen některé jeho funkce. S tímto požadavkem jsme se setkali ve dvou firmách. Jedna chtěla zajistit, aby vysokozdvižný vozík mohl obsluhovat jen pracovník s příslušným oprávněním. Ve druhé chtěli, aby CNC stroj umožnil servisnímu technikovi, poté co se autorizuje, otevřít stroj za chodu a seřizovat jej. Oba scénáře mají samozřejmě více způsobů řešení. Ale bylo nám řečeno, že ten nejjednodušší, zamykání stroje klíčkem, je v praxi v podstatě nepoužitelný, protože zaměstnanci obvykle z praktických důvodů nechávají klíče zasunuté ve stroji.
 • Kontrolu osobních ochranných prostředků – bezpečnostní helmy, vesty, roušky atd. I v tomto případě se může stroj spustit jen pracovníkovi, který je náležitě vybaven. Setkali jsme se ale s mnohem méně náročným požadavkem. Kontrolovat, jestli ochranné pomůcky nosí noční směna (kdy není přítomen management firmy) a pořizovat záznamy přestupků.
Proč jste se rozhodli využít pro svá řešení určená pro bezpečnost umělou inteligenci?
Umělá inteligence dokáže pomoci tam, kde nejsou jiné systémy využitelné, protože nedokáží rozpoznat jeden objekt od druhého. Zároveň došlo v posledních letech k prudkému rozvoji open source platforem pro vývoj umělé inteligence. Ty dělají její vývoj a nasazení pro konkrétní účel mnohem rychlejší a levnější. Takže nejde jen o to, co všechno umělá inteligence spojená s rozpoznáváním obrazu dokáže, ale že takové řešení lze připravit v řádu týdnů a s rozumnými náklady.  Jak přesně funguje vaše technologie rozpoznávání obrazu s využitím umělé inteligence a jaké jsou její výhody?
Spoléháme na model umělé inteligence, který využívá umělé neuronové sítě k rozpoznávání obrazu. Obrovskou výhodou umělé inteligence je, jak snadno se učí novým scénářům. To nám umožňuje rychle reagovat na požadavky konkrétního zákazníka. Technologie dokáže analyzovat obraz z kamery rychlostí několika desítek snímků každou vteřinu. Během analýzy pak dokáže rozeznat jednotlivé objekty, jako jsou části lidského
těla, ochranné pracovní pomůcky, části stroje apod. a na specifické situace příslušně reagovat (např. aktivovat nouzové stop tlačítko).
Využíváme programovací jazyk Python 3 a open source technologie TensorFLow 2 a OpenCV. Díky jejich popularitě máme k dispozici velké množství knihoven, které nám usnadňují další vývoj. Jaká úskalí jste museli překonávat od svého „garážového“ prototypu až po první pilotní projekty v průmyslových provozech?
První překážkou je „překvapivě“ epidemie covid-19. Firmy se právem obávají zavlečení infekce do závodu, a proto omezují cestování zaměstnanců i přijímání návštěv. Většina našich schůzek se v současné době odehrává prostřednictvím videa. To je dostatečné pro vysvětlení toho, co děláme a představení našeho systému. Ale fyzické návštěvy průmyslových firem jsou pro nás nesmírně inspirativní, obvykle nám pracovníci a nižší management přímo ve výrobě dodávají spoustu návrhů a nápadů na další možné scénáře využití. Podobné nápady bohužel přes video není možné realizovat.
Druhým úskalím jsou existující bezpečnostní předpisy a normy pro výrobu strojních zařízení a jejich bezpečnostních součástí. Ty byly napsány před mnoha lety, někdy i desítky let zpátky, a s umělou inteligencí samozřejmě nepočítají. Tato skutečnost činí z jejího použití a hlavně vydání potřebného „prohlášení o shodě“ administrativně velmi dlouhý, složitý a drahý proces, kterým si teď procházíme. Ale věříme, že jej během několika málo měsíců úspěšně dokončíme. Mezitím pilotujeme scénáře, kdy náš software není přímo součástí stroje, proto toto prohlášení nevyžaduje.
Třetím úskalím je kombinace toho, že vývoj podobného systému je časově náročný a zároveň zpočátku negeneruje finance. Z tohoto důvodu na něm většina členů týmu pracuje vedle svého hlavního pracovního poměru a zdroje příjmu. Je pro ně samozřejmě náročné dlouhodobě skloubit práci, rodinu a podnikání. I proto se účastníme grantové soutěže Jihomoravského kraje „Prototypuj a ověřuj“. Vaše řešení je v pilotní fázi nasazeno například ve společnostech Pilana nebo ČEGAN, s. r. o. Můžete čtenářům přiblížit, v čem spočívají?
Ohledně spuštění pilotního projektu jsme ve fázi jednání s celou řadou firem. Dohodu ale zatím máme pouze s firmou Pilana. Tam jsme začali s pilotní instalací. Jenže jako v mnoha jiných firmách teď platí zvýšená bezpečnostní opatření kvůli pandemii, takže se minimálně v listopadu moc dopředu neposuneme. Ale můžu popsat, o co jde. Firma používá kolaborativního robota, který ve výrobní hale samostatně vykonává jeden výrobní krok. Obsluha mu jen přiváží díly ke zpracován, ty hotové odváží. Stroj je nadstandardně zabezpečen ochranným plotem (kolaborativní robot je sám považován za bezpečné zařízení), který je třeba při každém vstupu otvírat. To znamená několikrát za směnu při dodávce nových a odvozu zpracovaných dílů. Kromě toho zabírá plot hodně místa. Proto nás Pilana požádala o jeho nahrazení naším systémem. Ten v tomto případě pracuje s dvěma bezpečnostními zónami. Pokud se člověk pohybuje ve vzdálenosti 1–2 metry od stroje, dochází k jeho zpomalení na 50 %. Když se člověk přiblíží do 1 metru, robot dočasně přeruší práci. S jakými náklady a SW nebo HW požadavky musí případný zájemce o vaše řešení počítat? Lze vůbec u projektů pro bezpečnost práce vyčíslit návratnost investice?
Hardwarové náklady závisí na mnoha faktorech. Můžeme využít existující kamerový systém ve firmě, nebo potřebujeme nové kamery? Kolik stanovišť je třeba zabezpečit? Řešení, která vyžadují okamžitou reakci jako např. zastavení stroje, potřebují výkonnější platformu, protože musejí reagovat v řádu milisekund. Obecně lze ale říct, že výkon potřebný pro rozpoznání osoby a odemknutí stroje má i běžné kancelářské PC. Pro některé jednodušší aplikace dokonce testujeme instalaci našeho systému na minipočítačích, třeba na oblíbeném Raspberry Pi. Pokud jde o náklady na software, je podstatné, jestli má zákazník zájem o hotové řešení, nebo budeme vyvíjet individualizované řešení. Cena řešení začíná na desetitisících korun, při komplexnějších scénářích na míru se dostáváme do statisíců korun. Jakým směrem hodláte dále rozvíjet své obchodní a inženýrské aktivity?
Pořád jsme ještě v počátcích. Nejdříve chceme dokončit fázi pilotních instalací v menších a středních firmách. Musím říct, že se nám s nimi výborně spolupracuje, protože jejich vlastníci nebo management sami vyhledávají inovace a dokáží se rozhodovat mnohem rychleji, než je tomu ve velkých nadnárodních firmách. Na pilotních projektech prokážeme užitečnost našeho řešení a spolu s pracovníky těchto podniků vybereme nejčastější scénáře, pro které bychom chtěli náš software připravit. Mezitím dokončíme proces vydání prohlášení o shodě. Pak bychom rádi naše řešení nabízeli jako hotový produkt průmyslovým firmám nejen v České republice. Kromě toho dále budeme reagovat na specifické požadavky zákazníků a připravovat i řešení pro méně obvyklé scénáře. Toto je ve stručnosti náš plán pro příští dva roky.]]>
Rozhovory Artykuł wiodący Wed, 09 Dec 2020 09:10:00 +0100
Nový web značky Tork pomáhá firmám udržet nový hygienický standard http://www.udrzbapodniku.cz/hlavni-menu/artykuly/artykul/article/novy-web-znacky-tork-pomaha-firmam-udrzet-novy-hygienicky-standard/ Tork poskytuje hygienické podklady, nástroje a řešení pro firmy v čase, kdy se jim začínají vracet zákazníci a musejí se zorientovat v novém prostředí. Tork poskytuje hygienické podklady, nástroje a řešení pro firmy v čase, kdy se jim začínají vracet zákazníci a musejí se zorientovat v novém prostředí. Značka Tork spadající pod společnost Essity nabízí nástroje a informace, které firmy potřebují k udržení nového hygienického standardu. Spadá mezi ně i nová webová stránka s poselstvím „Udržme nový hygienický standard“. Představuje všezahrnující zdroj, který mohou firmy využít při tvorbě plánu na znovuotevření a pro zlepšení hygienických procedur. Materiály obsahují volně ke stažení příručku Zpátky do práce, jež firmám pomůže fungovat podle nových norem, díky čemuž se jejich zaměstnanci i klienti budou cítit bezpečněji. S rozsáhlými a celosvětovými zkušenostmi v oblasti profesionální hygieny poskytuje značka Tork firmám odborné znalosti, které potřebují, aby splnily, nebo dokonce předčily zvýšené nároky na hygienu. Například v globálně prováděném průzkumu celých 81 % respondentů očekávalo, že budou mít veřejné toalety a umývárny zajištěny hygieničtější prostředí než před rozšířením onemocnění covid-19[1]. Hygienické procedury nikdy nebyly důležitější než v současné době. „Toto období bylo pro firmy náročné – pro ty podniky, které zůstaly otevřené, stejně jako pro ty fungující s omezenou kapacitou a čekající na lepší časy. Hygienické standardy a očekávání zákazníků ohledně hygieny se zvýšily. Jakmile podniky opět otevřou a uvítají zpět zaměstnance a zákazníky, budou hygienická opatření pod větším dohledem než dříve,“ říká Don Lewis, prezident Essity pro oblast profesionální hygieny. „Tork nabízí podporu a vhled založený jak na desetiletích zkušeností, tak i nejnovějších doporučeních od světových zdravotnických organizací. Naším cílem je pomoci udržet všechny prostory hygienické a podpořit naše zákazníky, aby se zorientovali v náročnějším novém prostředí a udrželi nový hygienický standard,“ dodává. Nové materiály pro firmy obsahují:
 • Bezplatnou přizpůsobitelnou příručku Zpátky do práce, která se dá stáhnout včetně kontrolních seznamů a značení využitelných jako součást plánu na znovuotevření.
 • Letáky, infografiky a vzdělávací videa vysvětlující, jak dávkovače hygienických prostředků (papírových ručníků, mýdel, kapesníků, ubrousků a podobně) pomáhají k větší čistotě a bezpečnosti každého zařízení.
 • Doporučení na produkty značky Tork, které firmám pomohou udržet nový hygienický standard.
Návštěvníci stránky mají nadále přístup k materiálům v příručce Bezpečně v práci, která vznikla už dříve tohoto roku a obsahuje cenné tipy, návody a informace o produktech pro různé firmy a zařízení, včetně kanceláří, vysokých škol, továren, zdravotnických zařízení, restaurací a dalších. V návaznosti na iniciativu pro udržení nového hygienického standardu se Tork letos zapojí do akce Interclean Amsterdam Online 2020 konané 3. až 6. listopadu. Jako hlavní sponzor této události Tork hostí virtuálně přenášená setkání a zapojí se do panelové diskuze, kde bude sdílet své znalosti, nástroje a inspiraci. Prioritními tématy jsou udržení a optimalizace hygienických standardů s datově řízeným úklidem, systém pro čištění povrchů Tork EasyCube® a rovněž Tork řešení pro hygienu rukou a péči o pokožku. Pro registraci do Interclean Amsterdam 2020 Online klikněte prosím zde. Pro bezplatné stažení materiálů a více informací o tom, jak Tork pomáhá firmám udržet nový hygienický standard, navštivte tork.cz/bezpecnevpraci.
Pro bezplatné stažení materiálů a více informací o tom, jak Tork pomáhá firmám udržet nový hygienický standard, navštivte tork.cz/bezpecnevpraci.
[1] https://www.torkusa.com/about/pressroom/make-the-safer-choice]]>
Aktuality Mon, 07 Dec 2020 14:15:00 +0100
Nový velkostroj je v provozu, do ovzduší uniká méně prachu http://www.udrzbapodniku.cz/hlavni-menu/artykuly/artykul/article/novy-velkostroj-je-v-provozu-do-ovzdusi-unika-mene-prachu/ U zpracování surovin se v huti méně práší. Třinecké železárny dokončily jednu ze dvou investicí do dalšího snížení emisí tuhých znečišťujících látek do ovzduší. Od konce října je v provozu zařízení pro dopravu a zpětné zakládání vsázky pro výrobu... U zpracování surovin se v huti méně práší. Třinecké železárny dokončily jednu ze dvou investicí do dalšího snížení emisí tuhých znečišťujících látek do ovzduší. Od konce října je v provozu zařízení pro dopravu a zpětné zakládání vsázky pro výrobu ocelárenského aglomerátu.  Nový velkostroj nahradil padesát let starý portálový naběrač na homogenizační skládce. Je vybaven systémem odprášení, díky čemuž uniká do ovzduší méně prachu při zpracovávání surovin pro výrobu surového železa a oceli. „Podle propočtů jde o snížení o bezmála 60 tun ročně. 1050 tun vážící stroj je vybaven skrápěcím zařízením a odsáváním prachu z jednotlivých přesypů. Stroj nového koncepčního uspořádání umožní odběr až 1 200 tun surovin za hodinu,“ vypočítává výhody zařízení Radek Olszar, ředitel pro investice v třinecké huti. Nyní firma staví další obdobné zařízení v bezprostřední blízkosti nového velkostroje. Ve druhém projektu jde o zařízení pro odběr a zpracování směsi pro výrobu vysokopecního aglomerátu. „Zjednodušeně řečeno jde o technologii, která přepravuje suroviny nutné k výrobě surového železa. Rovněž je vybavena odsáváním prachu, díky čemuž se nám podaří významně snížit objem prašných částic v okolí skladovacích prostor surovin, tedy zejména rudy,“ upřesňuje investiční ředitel.
Oba projekty huť financuje společně s prostředky z Operačního programu Životní prostředí s celkovými náklady přesahujícími 750 milionů korun. Ekologické investice realizované v posledních letech přinesly snížení emisí prachu na historicky nejmenší objem 128 tun za rok 2019. Jde o nejmodernější zařízení svého druhu pro hutní průmysl a jsou vybaveny tkaninovými filtry, které zachytí dokonce i částice menší frakce než PM10. www.trz.cz]]>
Aktuality Wed, 18 Nov 2020 10:55:00 +0100
Forum údržby 2020: Virtuální zážitek pro obor, který si to zaslouží http://www.udrzbapodniku.cz/hlavni-menu/artykuly/artykul/article/forum-udrzby-2020-virtualni-zazitek-pro-obor-ktery-si-to-zaslouzi/ Nešetřete na údržbě, nevyplatí se to. Tak jednoduše zní slogan a myšlenka tradičního setkání pro management údržby v jeho nové virtuální formě. Nenechte se ovšem zmást, nepůjde o další z plejády webinářů. Organizátoři z Trade Media International... Nešetřete na údržbě, nevyplatí se to. Tak jednoduše zní slogan a myšlenka tradičního setkání pro management údržby v jeho nové virtuální formě. Nenechte se ovšem zmást, nepůjde o další z plejády webinářů. Organizátoři z Trade Media International slibují, že téma dostane formát, který si zaslouží, byť vzhledem k situaci stále jen virtuální. Pro všechny zúčastněné v programu nepůjde 1. prosince 2020 pouze o nový zážitek natáčení před zelenou stěnou, která diváky přenese do kulis virtuálního studia. Čeká je úkol o něco složitější. V době, kdy řada firem čelí minimálně neurčité budoucnosti, se pokusí nabídnout jednu z odpovědí na miskách současné nejistoty. Na údržbě, ač by se to možná nabízelo, totiž není radno šetřit. TIP: Chcete získat přístup na virtuální konferenci, stejně tak k jejímu záznamu? Pokračujte na www.konference-udrzba.cz. V mnoha průmyslových podnicích se už stalo dogmatem, že volání po interních škrtech rychle zavedlo manažery do oddělení údržeb. Zdá se to logické, pokud údržba dělá svou práci dobře, není v podstatě vidět. Běda však těm, kteří si myslí, že bez její ustavičné práce se podnik obejde. Hrozba neočekávaného zastavení výrobní linky a s ní spojené enormní náklady výpadku produkce není nereálná. Ale o strašení celý konferenční program rozhodně nebude. Řada odborníků z oboru nabídne formou prezentací, rozhovorů i moderovaných diskusí pohled na údržbu v jiném světle. Nikoliv jako nákladové středisko, ale spíš potenciální nástroj pro generování zisku i vyšší konkurenceschopnosti podniku. Patronát nad setkáním, které není určeno výhradně zástupcům údržbě, drží Česká společnost pro údržbu. Ta při té příležitosti oslaví 20 let své úspěšné činnosti pro osvětu důležitosti oboru. A nakolik svorně s organizátory vědí, že údržba sama si je své hodnoty vědoma, vyzývají k účasti širší technický management a vedení firem. Neváhejte tedy zjistit, jak každá ušetřená koruna na údržbě může firmu bolet. A naopak, jak vhodná investice do nástrojů moderní údržby může přinést výrobě řadu výhod. Nešetřete na údržbě, dopřejte jí pro začátek přístup k vysílání konference Forum údržby 2020. Registrace probíhá na www.konference-udrzba.cz. ]]> Aktuality Wed, 18 Nov 2020 08:07:00 +0100